ชาอัสสัม ที่เป็นอีกตัวชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยรสชาติที่ถูกปาก มีการ